Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení - učební obory zde >>
Výsledky přijímacího čízení - maturitní obory zde >>

Výsledky přijímacího řízení

Podle §59, §60, §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji výsledky přijímacího řízení

23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM systémy a jazyky
26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika)

Všichni nepřijatí uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitelky školy doporučenou zásilkou do vlastních rukou.

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout osobně u personalistky žáků ve 4. patře v budově školy


od pátku 25. dubna 2014 do pondělí 12. května 2014 v pracovních dnech od 8:00 15:00,
nebo v jiném čase po dohodě s paní Janou Holubovou na čísle 606 678 746.

V rámci osobního vyzvednutí můžete zároveň odevzdat zápisový lístek, popř. v případě nepřijetí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Upozornění
Dnem 24. dubna 2014 je tímto zveřejněním umožňující dálkový přístup naplněn §183 odst. (2) školského zákona, tj. tímto dnem se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, tzn. začíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku.

Zápisový lístek je tedy nutné odevzdat nejpozději do pondělí 12. května 2014.

V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek v uvedeném termínu, zaniká právní účinek rozhodnutí o přijetí.

Všechna nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí odešleme poštou (obyčejnou zásilkou) do rukou zákonných zástupců 13. 5. 2014.

V Jablonci nad Nisou dne 24. 4. 2014                   

Ing. Vlasta Fischerová
ředitelka školy

Výsledky přijímacího řízení - učební obory zde >>
Výsledky přijímacího čízení - maturitní obory zde >>

Krajské kolo SŠ ve fotbale

poharV pátek 11. dubna 2014 se konalo na libereckém hřišti TU Liberec - krajské kolo středních škol ve fotbale. Hrále se systémem "každý s každým" dvakrát 15 minut.

Žáci SPŠT skončili na druhém místě. Gratulujeme!

Více informací zde  >>

 

Krajské kolo soutěže automechanik junior

Dne 26.3.2014 se naši žáci Ladislav Kouřil a Jaroslav Hanuš účastnili krajského finále soutěže  AUTOMECHANIK – Junior 2014, které probíhalo v prostorách střední školy v Liberci, Na Bojišti.  Praktická zručnost soutěžících byla prověřena na sedmi  stanovištích. Každé zvládnutí zadaného problému bylo následně bodově ohodnoceno. Po praktické zkoušce následovala prověrka teoretických znalostí jednotlivých  soutěžících. Následným součtem bodů, jak z teoretické, tak praktické části soutěže, se naši žáci  nakonec umístili na krásném 5. a 8. místě. Poděkování patří jak samotným účastníkům soutěže, tak samozřejmě pedagogům zajišťujícím podporu a přípravu našich soutěžících.

Výsledková listina >>

Projekt Efektivní škola

efektivni skolaV rámci projektu EFEKTIVNÍ ŠKOLA byl na SPŠT ve dnech 2. a 3. ledna 2014 realizován dvoudenní vzdělávací seminář pro provozní pracovníky.

Téma – Práce s internetem.

Prezentace >> [ppsx]

Přestavba školy - prezentace

 

Škola prošla v posledních letech velkou změnou.

 

budovy stara nova

 

 

 

 

 

 

 

Podívejte se na prezentaci školy: ppsx, pps (Ing. Bernard)

Podívejte se na prezentaci školy: avi (346 MB) (Mgr. Froněk)

Registrační systém školy Škola On Line

skolaonlineŠkola již několik let využívá školní informační systém Škola On Line. V tomto systému jsou zaregistrování všichni studenti školy. Na webových stránkách Školy On Line jsou žáci i rodiče  informování o aktuálním rozvrhu třídy, suplování, hodnocení v jednotlivých předmětech, akcích školy. Rodičům doporučujeme, aby si aktivovali svůj vlastní přístup do tohoto systému (postup je uveden dále). Mohou své děti ihned omlouvat pokud náhodou ve škole chybí. Budou v těsnějším kontaktu se školou. 

Návod na  registraci po obdržení PINu je zde  >>.

Ubytování žáků

Pro naše žáky nabízíme možnost ubytování. Více informací zde >>ubytovani

Novinky ve školním stravování

scolarestFirma Scolarest přináší některé změny ve stravování žáků v roce 2012. Více podrobností naleznete zde >>